ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไหลบ่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไหลบ่า*, -ไหลบ่า-

ไหลบ่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไหลบ่า (v.) flood Syn. หลาก, ท่วม, ล้น
ไหลบ่า (v.) flush See also: flow rapidly Syn. ไหลทะลัก
English-Thai: HOPE Dictionary
flood(ฟลัด) n. น้ำท่วม,อุทกภัย. -Phr. (the Flood น้ำท่วมโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ,การไหลบ่าของกระแสน้ำ,น้ำขึ้น,ไฟส่องที่จ้ามากที่มีลำแสงกว้างใหญ่. vt. ท่วม,เต็มไปด้วย,น้ำขึ้น,สองแสงจ้า. vi. ท่วม,ไหลบ่า., See also: floodable adj. flooder n. คำที่มี
flow(โฟล) vi. ไหล,ไหลเวียน,ออกจาก,หลั่ง,มีประจำเดือน,ดำเนินไปอย่างราบรื่นและติดต่อกัน,เต็มไปด้วย,ขึ้น,ปลิว,ปลิวสะบัด,โบกสะบัด vt. ทำให้ไหล,ท่วม,ไหลบ่า. n. การไหล,การไหลเวียน,สิ่งที่ไหล,กระแสน้ำ,การไหลบ่า,การหลั่ง,การมีประจำเดือน,การเคลื่อนตัวของพลังงาน,ลูกศรช
gush(กัช) vi.,vt.,n. (การ) ไหลพุ่ง,ไหลบ่า,ทะลัก,ปะทุ,หลาก,พูดพล่าม,พูดมากเกินไป., See also: gushingly adv., Syn. spurt,spout
influx(อิน'ฟลัคซฺ) n. การไหลเข้า,การไหลบ่าเข้า,บริเวณปากแม่น้ำลำธาร
inrush(อิน'รัช) n. การไหลเข้า,การไหลบ่า,การไหลพุ่งเข้าไป., See also: inrushing n.,adj.
inundant(อินนัน'เดินทฺ) adj. ท่วม,ไหลบ่า
inundate(อิน'นันเดท) vt. ท่วม,ไหลบ่า,ทำให้เต็มไปด้วย., See also: inundation n. inundator n. inundatory adj., Syn. flood,overflow
English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
afflux(n) การไหลบ่า,การหลั่งไหล
gush(n) การไหลพุ่ง,การไหลหลาก,การไหลบ่า
influx(n) การไหลบ่า,การทะลักเข้า
inundate(vt) ท่วม,ไหลบ่า
inundation(n) น้ำท่วม,อุทกภัย,การไหลบ่า
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม
onrush(n) การไหลบ่า,การทะลัก,การโถม,การกรู
overflow(n) การท่วม,การนอง,การไหลบ่า,การเอ่อล้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flood (vi.) ไหลบ่า See also: ไหลล้น, ท่วม Syn. overflow Ops. stagnate
flooding (adj.) ที่ไหลบ่า See also: ที่ท่วมล้น Syn. overflowing
inundant (adj.) ที่ไหลบ่า See also: ที่ท่วมล้น Syn. flooding, overflowing
surge in (phrv.) (น้ำ, ของเหลว) ไหลบ่าเข้ามา See also: ไหลเข้าฉับพลัน, ท่วมเข้ามา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And all that fresh water came rushing out, ripping open the St. Lawrence there, and it diluted the salty, dense, cold water, made it fresher and lighter, so it stopped sinking.น้ำใหม่เหล่านั้นไหลบ่าออกมา ฉีกเปิดเซ็นต์ลอว์เร็นซ์ตรงนั้น และมันเจือจางน้ำที่เค็ม เข้มข้น และ เย็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไหลบ่า
Back to top