ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไหมทอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไหมทอง*, -ไหมทอง-

ไหมทอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไหมทอง (n.) brocade See also: silk shot with gold, gold and silk threads (woven together)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gold silk (n.) ไหมทอง
brocade (n.) ผ้าหนาและหนักทอจากเส้นไหมทองหรือเงิน
brocaded (adj.) ตกแต่งด้วนผ้าทอจากเส้นไหมทองหรือเงิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไหมทอง
Back to top