ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไสกระดาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไสกระดาน*, -ไสกระดาน-

ไสกระดาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไสกระดาน (v.) propel a plank on mud bank

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไสกระดาน
Back to top