ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไร้สีสัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไร้สีสัน*, -ไร้สีสัน-

ไร้สีสัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไร้สีสัน (v.) be colourless See also: be uninteresting, be dull, be vapid, be insipid Ops. มีสีสัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This show may not matter, but the music does.รายการอาจไม่สำคัญ แต่ชีวิตจะไร้สีสันถ้าขาดเพลงนะคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไร้สีสัน
Back to top