ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม้ฝักมะขาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม้ฝักมะขาม*, -ไม้ฝักมะขาม-

ไม้ฝักมะขาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม้ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club used as a weapon
ไม้ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม้ฝักมะขาม
Back to top