ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม้จัตวา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม้จัตวา*, -ไม้จัตวา-

ไม้จัตวา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม้จัตวา (n.) the fourth tonal marker of the Thai writing system represented by +

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม้จัตวา
Back to top