ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ส่งเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ส่งเสียง*, -ไม่ส่งเสียง-

ไม่ส่งเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ส่งเสียง (v.) be soundless See also: be quiet, be silent, be noiseless Syn. เงียบ Ops. ส่งเสียงดัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There wasn't a sound. There was no screaming.ไม่ส่งเสียง ไม่ร้องสักแอะ
I'm walking out the door, he says, "I promise not to get a cough."เมื่อเช้าแกบอกว่า “แม่ครับ ผมสัญญาว่า คืนนี้ผมไม่ส่งเสียงไอกวนแม่”
She doesn't cry. She doesn't make a sound.เธอไม่ร้องไห้ เธอไม่ส่งเสียง
I was quiet.แล้วฉันก็ไม่ส่งเสียงด้วย
Yeah, you're good at quiet.ใช่ พี่เก่งเรื่องไม่ส่งเสียงอยู่แล้วนี่
It can't see us. If it can't hear us, it won't find us.มันมองไม่เห็นเรา ถ้าเราไม่ส่งเสียง มันก็หาไม่เจอ
It won't bother you?มันไม่ส่งเสียงรบกวนแน่นะครับ?
So I'll stay here and keep them quiet while you go out and get some real food.งั้นฉันจะอยู่ทีนี่แล้วดูให้พวกมันไม่ส่งเสียงดัง ในขณะที่พี่ออกไปหาอาหารหมามาตกลงมั้ย
They'll end it quicker if you don't cry out.พวกมันจะฆ่านายเร็วขึ้น ถ้านายไม่ส่งเสียงดัง
He wouldn't answer the door, he wouldn't pick up his phone.เขาไม่ส่งเสียงตอบที่ตรงประตู เขาไม่ตอบรับโทรศัพท์
The sweepers don't make any sound.เครื่องกวาดหาไม่ส่งเสียง อะไรออกมาเลย
And that was no squeaky angel your mother saw all those years ago.และทูตสวรรค์ที่ไม่ส่งเสียงดังเอี้ยด/ แม่ของคุณเห็นทุกปีที่ผ่านมา
Okay, Gemma, you're not going to make a peep.โอเค เจมมา คุณจะต้องไม่ส่งเสียงดัง
An improvement on all the wailing and rabbit noises.แค่นี้ถือว่าดีขึ้นเยอะ ที่ไม่ส่งเสียงร้องคร่ำครวญแล้ว
And will unthinkingly make this kind of noises. Everything has to be cleanedและเราจะไม่ส่งเสียง ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
Only one camera. It does not move. It makes no sound.มีกล้องแค่ตัวเดียว ไม่ขยับ ไม่ส่งเสียง
If he's not crying, leave well enough alone. "Leave well enough alone."ถ้าลูกไม่ส่งเสียงก็ปล่อยไว้เถอะ ปล่อยไว้เถอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ส่งเสียง
Back to top