ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีจะกิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีจะกิน*, -ไม่มีจะกิน-

ไม่มีจะกิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีจะกิน (v.) be penniless See also: be extremely poor, be totally impoverished, be needy, be destitute, be indigent Syn. จนมาก, อัตคัด, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจน, อดอยาก Ops. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could very easily find someone who would help you out of this mess,ผู้ที่หิวโหยไม่ได้มีเพียงคนเดียว พวกชนชั้นรากหญ้าแทบไม่มีจะกิน
She takes more to them who have nothing.เธอเก็บภาษีเพิ่มทั้งที่ผู้คนไม่มีจะกิน
I ain't got nothing as it is.ฉันเองก็แทบไม่มีจะกิน ถ้าฉันให้นาย 10 เหรียญ
We can't win a war if we can't feed our men and our horses.เราจะชนะสงครามได้อย่างไร ถ้าทหารและม้าไม่มีจะกิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีจะกิน
Back to top