ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มิดชิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มิดชิด*, -ไม่มิดชิด-

ไม่มิดชิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มิดชิด (adv.) unduly exposed to the public eye See also: shamefully, disgracefully Syn. เปิดเผย Ops. มิดชิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มิดชิด
Back to top