ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มาก*, -ไม่มาก-

ไม่มาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มาก (adv.) little See also: not much, not many Ops. มาก
English-Thai: HOPE Dictionary
apeak(อะพีค') adj.,adv.ตั้งตรงดิ่ง,ไม่มากก็น้อย (more or less vertical)
apeek(อะพีค') adj.,adv.ตั้งตรงดิ่ง,ไม่มากก็น้อย (more or less vertical)
few(ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย., See also: fewness n.
fresh watern. น้ำจืด,น้ำที่มีเกลือไม่มาก
gummosis(กัมโม'ซิส) n. การเกิดยางไม้มากเกินไปในพืช
insubstantial(อินซับสแทน'เชิล) adj. ไม่มาก,เล็กน้อย,ไม่จริง., See also: insubstantiality n., Syn. slight ###A. real
less(เลส) adv. น้อยกว่า,แทบจะไม่. adj. น้อยกว่า,เล็กน้อย,ไม่ใหญ่นัก,ไม่มากนัก. n. จำนวนที่น้อยกว่า. -prep. ลบออก,ปราศจาก
light machine gunn. ปืนกลเบา มีขนาดลำกล้องไม่มากกว่า.30 นิ้ว
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak
mild(ไมล์ดฺ) adj. อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,ไม่ฉุน,ไม่เผ็ด,ไม่แรง,เมตตา,กรุณา, See also: mildly adv. mildness n.
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
more(โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ), Syn. greater,extra
sylvan(ซิล'เวิน) adj. เกี่ยวกับป่า,มีต้นไม้มากมาย,ทำด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้. n. บุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่า,นางไม้,เทพารักษ์., Syn. silvan,silvan
English-Thai: Nontri Dictionary
few(adj) เล็กน้อย,ไม่มาก,น้อย,สอง-สาม
sylvan(adj) มีต้นไม้มาก,ร่มรื่น,อยู่ในป่า,เป็นป่า
wooded(adj) มีต้นไม้มาก,เป็นป่า
woody(adj) เป็นป่า,มีต้นไม้มาก,ทำด้วยไม้,คล้ายไม้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Burnt Outทึบไม่มากแสงผ่านสะดวก [การแพทย์]
Crofter เกษตรกรขนาดเล็ก ในสก๊อตแลนด์มักจะเรียกเกษตรกร หรือชาวไร่ชาวนาที่มีไร่นาไม่มากนักว่า เกษตรกรขนาดเล็ก [สิ่งแวดล้อม]
Sylvite ซิลไวต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบได้บ้างเป็นจำนวนไม่มากอย่างในต่างประเทศ เกิดปะปนในชั้นเกลือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประโยชน์ - เป็นตัวหลักที่ให้สารประกอบพวกโพแทสเซียม มักจะใช้ในการทำปุ๋ย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
spot of lunch (sl.) อาหารกลางวัน (จำนวน) ไม่มาก / เล็กน้อย
not by a long shot (idm.) ไม่มาก See also: ไม่เยอะ
none to speak of (idm.) ไม่มาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่เยอะ
nothing to speak of (idm.) ไม่มาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่เยอะ
not grow on trees (sl.) ไม่มาก (มักใช้กับเรื่องเงิน)
noe too something (idm.) ไม่มาก (ใช้คำคุณศัพท์แทน something เช่น none to clean หมายถึงไม่สะอาดมาก)
few (n.) จำนวนไม่มาก See also: จำนวนน้อย
small change (n.) สิ่งที่มีค่าไม่มาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We don't have much timeพวกเรามีเวลาไม่มากนัก
She doesn't have much experienceเธอมีประสบการณ์ไม่มากนัก
There's not a lot of choiceมีทางเลือกไม่มากนัก
I don't usually eat a lotโดยปกติฉันทานไม่มาก
You haven't changed muchคุณเปลี่ยนไปไม่มากเท่าไหร่
Do you know more or less where he lives?คุณรู้ไม่มากก็น้อยว่าเขาอยู่ไหนใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, not much, but, nevertheless...มันก็... ไม่มาก แต่ ยังไงก็มี
That's all. No more. Subject closed.นั่นคือทั้งหมดที่ ไม่มาก เรื่องปิด
I ain't racing that Algernon no more. I'm sick of being beaten by a mouse...ผมไม่ได้แข่งที่ แอลจะโนน ไม่มาก ฉันป่วยจากการถูกตีด้วยเมาส์
Ah, not much.อ่า ไม่มาก แมกกี้บอกว่าเขา
Damn, man, ain't like I'm rapin' motherfuckers no more, you know what I'm sayin'?ประณามคนที่ไม่ชอบฉัน rapin 'motherfuckers ไม่มาก คุณรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดอย่าง?
Not quite "with flying colors."ไม่มาก "กับการบินสี."
Not much. You'd have to talk to my guy.ไม่มาก คุณคงต้องไปคุยกับโบรคเกอร์ของผม
Nothing much, I'm afraid. How are you feeling?ไม่มาก ผมเกรงว่า คุณรู้สึกอย่างไร
Not well. I only assumed command of the platoon a few months ago.ไม่มาก ผมเพิ่งได้บังคับการ กองนี้ไม่กี่เดือนก่อน
Not much. These look like omens to you?ไม่มาก พวกนี้ฟังดูเหมือนลางไหม
Not so much the "old", if you don't mind.ไม่มาก เก่า ถ้าคุณไม่ทราบ.
A few. He's an independent type, like you.ไม่มาก เขาเป็นคนรักอิสระเหมือนนาย
Not much we can do until we get evidence to tie them to the bank.ไม่มาก เราต้องทำต่อไปจนกว่าเราจะได้หลักฐานเพิ่มเติม ที่จะมัดพวกเขากับธนาคาร
Not a lot. Just that you're in banking.ไม่มาก แค่คุณมาจากธนาคาร
Not more. Just not the less I was used to.ไม่มาก แค่อย่าให้น้อยกว่าที่เคย
Not much, but you got to come in here.ไม่มาก แต่นายต้องเข้ามาที่นี่
No more. But they never listen.ไม่มาก แต่พวกเขาไม่เคยรับฟัง
Are you okay? - Well, lets just say there's one pervert... who wont playing the flute no time soon.ไม่มาก แต่มีคนโรคจิต ปากจะกินน้ำพริกไม่ได้หลายวัน
No more, and no less, life is death,ไม่มาก ไม่น้อย ชีวิตคือความตาย
Nothing more, nothing less.ไม่มาก ไม่น้อยกว่านั้น
Once more, there were no tracks around the bodies, but human footprints lead away from them.ไม่มาก ไม่มีร่องรอยรอบศพ แต่มีรอยเท้ามนุษย์อยู่ไม่ไกลจากศพ
Not much. No priors, no arrests.ไม่มาก ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยถูกจับ
Oh, reallyไม่มากกว่า 1 ชั่วโมง
Not so much caring as creepy.ไม่มากกว่าการกระทำที่น่ารังเกียจ
No more than anyone else who has a family. What do you mean?ไม่มากกว่าครอบครัวอื่นหรอก
No more than I've been alone with Mona.ไม่มากกว่าที่ฉันอยู่ตามลำพังกับโมน่าหรอก
Nothing more than what we're now... studentsไม่มากกว่าที่เราทำอยู่ คือเป็นนักเรียน
Not a lot of bones in cats.ไม่มากของกระดูกในแมว
Not a lot of clever books on the shelves, no fancy art on the walls.ไม่มากของหนังสือฉลาดบนชั้นวางของไม่แฟนซีศิลปะบนผนัง
Not much. Great grandparents born in Calabria.ไม่มากน่ะ ทวด เกิดที่คาลาเบรีย
Not too much. What's up,dude?ไม่มากนัก ว่าไงเพื่อน?
Not much. I mean, he attacked me. He came out of nowhere.ไม่มากนัก, ผมหมายถึง เขาปะทะกับผม เขามาจากไหนไม่ทราบ
Not much. White male, early 20s.ไม่มากนักค่ะ ผิวขาว 20 ต้นๆ
Not much in english.ไม่มากนักถ้าเป็นภาษาอังกฤษ
Not before a lot of innocent people get hurt.ไม่มากนักหรอก ก่อนที่คนบริสุทธิ์อีกมากมาย จะต้่องเดือนร้อนไปอีก
Not much. In case you forgot,ไม่มากนักหรอก ในกรณีที่คุณลืมไปแล้ว
Pretty much since the shooting.ไม่มากนักหลังจากถูกยิง
Not long enough to breach the castle walls.ไม่มากพอจะผ่านกำแพงปราสาทไปได้
Not enough to stop.ไม่มากพอจะหยุดฉันได้ล่ะ
Not nearly enough of them. I can't get you out of here.ไม่มากพอที่จะช่วยคุณออกไปจากที่นี่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มาก
Back to top