ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ปรากฏ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ปรากฏ*, -ไม่ปรากฏ-

ไม่ปรากฏ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
hidden fileแฟ้มที่ซ่อนไว้ในระบบดอส และวินโดว์ จะมีแฟ้มข้อมูลบางประเภทที่ไม่ปรากฏขึ้นบนจอให้เห็นเมื่อใช้คำสั่ง DIR หรือ โปรแกรม File Manager ของวินโดว์ 3.1 หรือ Windows Explorer ของวินโดว์95 โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมจะมีแฟ้มข้อมูลประเภทนี้เพื่อกันมิให้มีการคัดลอก) อย่างไรก็ตาม การที่จะให้แฟ้มข้อมูลใดเป็นแฟ้มประเภทนี้ เราสามารถกำหนดได้โดยใช้คำสั่ง ตัวอย่างแฟ้มที่ซ่อนไว้ของโปรแกรมระบบดอส คือ IO.SYS และ MSDOS.SYS เป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
invisible(adj) ไม่เห็นตัว,ไม่ปรากฏ
unknown(adj) ไม่มีใครรู้จัก,ไม่ทราบ,ไม่ปรากฏ,ลึกลับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abeyanceภาวะที่ทรัพย์มรดกยังไม่ปรากฏผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waifทรัพย์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
No place of publicationไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ (มปท.) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
non-appearance (n.) การไม่ปรากฏตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's nothing of this in the guidebookสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือนำเที่ยวเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ปรากฏ
Back to top