ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไฟจราจร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไฟจราจร*, -ไฟจราจร-

ไฟจราจร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไฟจราจร (n.) traffic light Syn. ไฟเขียวไฟแดง, ไฟสัญญาณจราจร
English-Thai: HOPE Dictionary
red lightn. สัญญาณไฟจราจรสีแดง,'หยุด',คำสั่งให้หยุด,สัญญาณเตือนภัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
traffic light (n.) ไฟจราจร
red light (n.) สัญญาณไฟจราจรสีแดง
red light (n.) สัญญาณไฟจราจรสีแดง See also: ไฟแดง, สัญญาณให้รถหยุด Syn. traffic light
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Traffic lights. ATMs. Anything.ไฟจราจร เอทีเอ็ม อะไรก็ได้
There's a traffic light ahead with a crosswalk button.ไฟจราจรอยู่ตรงโน้น แล้วมีสัญญาณคนข้ามถนนด้วย
Are there cameras on these traffic lights?- มีกล้องวงจรปิดตรงสัญญาณไฟจราจรไหม
They changed every traffic light to get us here.พวกเขาเปลี่ยนไฟจราจร ให้เรามาถึงนี่
SUIT JACKET HANGING IN THE BACK. PRESS CONFERENCE? 2:20.เขาขับรถไม่เร็วตามกฎ คำนวนตามไฟจราจรและการจราจรตอนกลางวัน
This is the traffic light Horatio wanted us to check into?นี่เป็นไฟจราจรที่โฮราชิโออยากให้เราตรวจดูใช่มั้ย?
When the user pushed a button, the traffic signal changes.เมื่อมีใครกดปุ่ม สัญญานไฟจราจรก็จะเปลี่ยน
While the taxi was stopped, waiting for a traffic light,ขณะเวลาที่แท็กซี่หยุดรถ และรอสัญญานไฟจราจร
It's garbage. It couldn't stop traffic.มันเป็นขยะ มันเปิดไฟจราจรยังไม่ได้เลย
It was just freak electrical storm has caused rolling blackouts and gridlock throughout the city.มันก็แค่ พายุกระแสไฟฟ้าก่อให้เกิดไฟดับและการติดขัด ทั่วเมือง ไฟจราจรดับหมดทั้วตัวเมือง
I mean, every single light that we hit-- sheew-- green.ผมหมายถึง ทุกๆไฟจราจร เราขับฝ่าเลย... ไฟเขียวทุกสัญญาณจราจร
I never wanted to be stuck in traffic so bad in my life.ผมไม่เคยอยากติดไฟจราจร ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตผม
Rigsby, I need you to check all the security camera footage in the area--traffic lights, residential-- anything that can put an I.D. on our suspects.ริกซ์บี้ ฉันอยากให้นายตรวจดู ภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัว ภายในบริเวณนี้--ที่ไฟจราจร ตามที่พักอาศัย-- อะไรก็ได้ที่สามารถระบุ ผู้ต้องสงสัยของเราได้
How much variation is there in the traffic pattern here?รูปแบบไฟจราจรที่นี่ เว้นระยะห่างกันเท่าไหร่
I want air traffic shut down over the city.ผมอยากให้ไฟจราจรหยุดก่อน
All traffic lights in the district go red.ทั้งหมดสัญญาณไฟจราจรในเมืองที่สีแดง
I'm gonna chip the traffic lights just ahead of him.กำลังจะโปรแกรมไฟจราจร ดักหน้าเขาไว้
They got caught in a red light camera.พวกเขาถูกถ่ายภาพได้ จากกล้องที่แยกไฟจราจร
But I did get this off a traffic camera.แต่ฉันได้นี่มาจากกล้องวงจรปิดที่ไฟจราจร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไฟจราจร
Back to top