ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไตรโลก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไตรโลก*, -ไตรโลก-

ไตรโลก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไตรโลก (n.) three worlds (heaven, earth, hell) Syn. ตรีโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไตรโลก
Back to top