ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไตรสรณาคมน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไตรสรณาคมน์*, -ไตรสรณาคมน์-

ไตรสรณาคมน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไตรสรณาคมน์ (n.) Threefold Guides (Buddha, Precepts, Monks)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไตรสรณาคมน์
Back to top