ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไตรภพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไตรภพ*, -ไตรภพ-

ไตรภพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไตรภพ (n.) three worlds (earth, heaven and hell) Syn. ไตรภูมิ, ตรีภพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไตรภพ
Back to top