ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไชนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไชนะ*, -ไชนะ-

ไชนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไชนะ (n.) Jainism See also: religion of India Syn. ศาสนาเชน, ชิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't mean to backseat drive, but it might be a good time for the Omnitrix.ไม่ได้จะจํ้าจี้จํ้าไชนะ แต่ให้ออมนิทริกซ์ออกโรงได้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไชนะ
Back to top