ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้คำปฏิญาณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้คำปฏิญาณ*, -ให้คำปฏิญาณ-

ให้คำปฏิญาณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้คำปฏิญาณ (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำมั่น
ให้คำปฏิญาณ (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำมั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
jurant(จัว'รันท) adj. ให้คำปฏิญาณ,ซึ่งสาบานไว้. n. ผู้ให้คำสาบานไว้,ผู้ให้คำปฏิญาณ
juror(จัว'เรอะ) n. ลูกขุน,ตุลาการ,กรรมการตัดสิน,ผู้ให้คำปฏิญาณ
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vow (vt.) ให้คำปฏิญาณ See also: สัญญาว่าจะทำสิ่งใด Syn. promise, swear
vow (vi.) ให้คำปฏิญาณ See also: สัญญาว่าจะทำสิ่งใด Syn. promise, swear
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...pledge allegiance pledge allegiance to Hedley Lamarr to Hedy Lamarr...... ขอให้คำปฏิญาณ... ...แก่เฮดลีย์ ลามาร์... ...แก่ เฮดดี้ ลามาร์...
Okay? I've taken an oath.ผมให้คำปฏิญาณไว้แล้ว
When we took our vows we promised to love each other in sickness and in health.ตอนเราให้คำปฏิญาณกัน... ...เราสัญญาจะรักกันไม่ว่าในยามป่วย หรือยามแข็งแรง
You putting on that ring while saying your vows.นายสวมแหวนนี่ตอนให้คำปฏิญาณ
...Wedding vows of eleanor and cyrus....นี่การให้คำปฏิญาณตนงานแต่งงานของเอเลนอร์และไซรัส
She was under oath.แต่เธอให้คำปฏิญาณแล้วนะ
Then I guess that would be the first time somebody's lied under oath.งั้น ก็คงเป็นครั้งแรกที่มีคนให้คำปฏิญาณ แล้วยังโกหกได้อีก
I had to swear an oath before we began this deposition and I don't wanna perjure myself, so I have a legal obligation to say no.ผมต้องให้คำปฏิญาณก่อนให้การ ผมไม่อยากให้การเท็จ ผมจึงต้องพูดความจริงว่า ไม่
You're right. He has pledged his allegiance.นายพูดถูก เข้าให้ให้คำปฏิญาณถวายความจงรักภักดีแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้คำปฏิญาณ
Back to top