ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใส่บาตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใส่บาตร*, -ใส่บาตร-

ใส่บาตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใส่บาตร (v.) offer food to monk Syn. ตักบาตร
ใส่บาตร (v.) put food offerings in a Buddhist monk´s alms bowl Syn. ตักบาตร Ops. รับบาตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now she's in India, with her head shaved, going door to door, collecting food in the bowl.ตอนนี้หล่อนกลายเป็นคนอินเดียไปแล้ว โกนหัว เดินไปตามบ้าน ขออาหารใส่บาตร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใส่บาตร
Back to top