ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใฝ่ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใฝ่ใจ*, -ใฝ่ใจ-

ใฝ่ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใฝ่ใจ (v.) pay attention to See also: keen on, be fond of, take an interest in Syn. สนใจ, ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น
English-Thai: Nontri Dictionary
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใฝ่ใจ
Back to top