ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใฝ่สูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใฝ่สูง*, -ใฝ่สูง-

ใฝ่สูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใฝ่สูง (v.) be ambitious for great achievement See also: aim high, fly high, crave for greatness and success Syn. ทะเยอทะยาน, ทะเยอทะยานเกินตัว Ops. ใฝ่ต่ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal ###A. aimlessness)
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
world-beater (sl.) ผู้มักใหญ่ใฝ่สูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life's work, political aspirations. Him and the pope.ชีวิตการทำงาน ความมักใหญ่ใฝ่สูง กับสันตะปาปา
And you. Why don't you keep your feet on the ground instead of your head in the sky?แกด้วย หัดเจียมตัว อย่าใฝ่สูง
The dark side of ambition.เกิดหน้ามืด มักใหญ่ใฝ่สูง ขึ้นมาล่ะสิ
C.O. says he was "highly focused and driven to succeed."ผบ.บอกว่า "เขามีความตั้งใจสูง และใฝ่สูง"
But his vaulting ambition will bring him down as swiftly as it propped him up.แต่ความใฝ่สูงของเขา จะโค่นล้มเขาเองอย่างรวดเร็ว เท่าๆกับที่มันสนับสนุนเขาอยู่
Stubbornness, arrogance, ambition.รวมทั้งความรั้น โอหัง ใฝ่สูง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใฝ่สูง
Back to top