ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใบอนุญาตขับขี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใบอนุญาตขับขี่*, -ใบอนุญาตขับขี่-

ใบอนุญาตขับขี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบอนุญาตขับขี่ (n.) licence See also: driver´s licence, driving licence Syn. ใบขับขี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Driver's license.. ใบอนุญาตขับขี่ ผู้บริจาคอวัยวะ
License, registration and your insurance card.ใบอนุญาตขับขี่ แล้วก็ประกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใบอนุญาตขับขี่
Back to top