ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใบขับขี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใบขับขี่*, -ใบขับขี่-

ใบขับขี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบขับขี่ (n.) driver´s licence See also: driving licence Syn. ใบอนุญาตขับขี่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library cardบัตรห้องสมุดบัตรห้องสมุด (Library card) เป็นบัตรกระดาษหรือบัตรพลาสติกขนาดเล็กที่ออกให้โดยห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืมวัสดุต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี วีดิทัศน์ หนังสือเสียง เป็นต้น และเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนจะออกบัตรห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ในการขอทำบัตรห้องสมุดนี้ผู้ใช้ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ประกอบในการขอทำบัตรห้องสมุดเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน โดยบัตรห้องสมุดของห้องสมุดประชาชนในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกับบัตรเครดิต ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีบาร์โค้ดเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดจะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งพนักงานห้องสมุดจะสามารถให้ยืมวัสดุของห้องสมุด ต่ออายุการยืม และตรวจสอบรายการการยืมได้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You don't have a licenseคุณไม่มีใบขับขี่
Do you have a driver's license?คุณมีใบขับขี่หรือเปล่า?
How long have you had your license?คุณได้ใบขับขี่มานานแค่ไหน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which also means he hasn't had a passport,driver's license,or been in the military.และแปลว่าเขาไม่มีทั้งพาสปอร์ต ใบขับขี่ ไม่เคยเป็นทหาร
No passport, Driver's License or date of birth.ไม่มีหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือ วันเกิด
License and registration, please.ขอดู ใบขับขี่ กับ ทะเบียนรถ ด้วยครับ
One at a time, I'd like you to hold up your driver's license to the camera so I know who I'm talking to.ทีละคน ผมต้องการให้ชูขึ้น ใบขับขี่ โชว์ที่กล้อง จะได้รู้ว่า ผมคุยอยู่กับใคร
Three passports, a driver's license, and a real social security number.พาสปอร์ตสามเล่ม ใบขับขี่ และบัตรประกันสังคมของแท้
Passports, driver's license, a social security number that'll take a credit check.- พาสปอร์ต ใบขับขี่ บัตรประกันสังคมที่เช็คเครดิตได้
There's a passport, ID card, bank passbook, driving license,ฉันทำพาสปอร์ทและสูติับัตร ใบขับขี่ ของพาร์ก ซุน จู
U.S. ABDOMEN - DRIVER'S LICENSE - TEETH BOOBS(อัลตราซาวด์ท้องน้อย ใบขับขี่ ฟัน หน้าอก ไหล่ หัวเข่า)
A driver's license-- Kim Walderman.ใบขับขี่ คิม วอลเดอร์แมน
License, registration, And proof of insurance.ใบขับขี่ ทะเบียนรถ และใบประกันด้วยครับ
The license, IIII don't have one. Because I'm afraid of cars.ใบขับขี่ ผมไม่มี เพราะผมกลัวรถ
No reason To stop out here.ใบขับขี่กับทะเบียนรถอยู่นอกกระเป๋าเงินเขา
Your license has been suspended.ใบขับขี่ของนายถูกระงับชั่วคราว
It's a dutch license.ใบขับขี่ชาวเนเธอร์แลนด์
License was suspended.ใบขับขี่ถูกพักชั่วคราว
You don't even have a license!ใบขับขี่นายยังไม่มีเลย!
Driver's license says he's Henry Winchester from Normal, Illinois.ใบขับขี่บอกว่า เขาชื่อเฮนรี่ วินเชสเตอร์ มาจากนอร์มอล อิลินอยส์
A commercial license?ใบขับขี่รถเพื่อการพาณิชย์น่ะ
He's got a Florida driver's license, so we got prints and his picture now.ใบขับขี่รัฐฟลอริด้า พวกเราได้ลายนิ้วมือกับรูปถ่ายเขาแล้ว
DMV license expired, and DiCillo called.ใบขับขี่หมดอายุ และอีกอย่าง ดิซิลโล่โทรมาแล้ว
His driver's license is bogus, and his prints aren't in the system.ใบขับขี่เขาเป็นของปลอม รอยนิ้วมือเขาก็ไม่มีในฐานข้อมูลด้วย
Her license is suspended.ใบขับขี่เธอถูกพักชั่วคราว
It's a Kansas driver's license.ใบขับขี่เป็นของแคนซัส
The thing is,I,uh...ใบขับขี่เหรอ ผม เอ่อ...
License and registration, please.ใบขับขี่และทะเบียนด้วยครับ
License and registration, please.ใบขับขี่และทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลด้วยครับ
Driver's license and government I.D.ใบขับขี่และบัตรประจำตัวประชาชนด้วยครับ
I hope you have a license.หวังว่าท่านคงมีใบขับขี่นะ
May I see your license, please?ผมขอดูใบขับขี่ของคุณได้ไหม
Elwood, we show your license currently under suspension.เอลวุด พวกเราเห็นใบขับขี่ของคุณ ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
Those cops took your license away.ตำรวจเหล่านั้นเอาใบขับขี่ของคุณไป
My Social Security cards and driver's licenses were phonies.บัตรประกันสังคม กับใบขับขี่ของผมเป็นของปลอม
Let me see your driver's permit.ดูฉันสิ มีใบขับขี่มั้ย.
He's John Peterson. Valid ID. Car's registered to...เขาชื่อจอห์น ปีเตอร์สัน ใบขับขี่ถูกต้อง
We have got 60 CD changer for you.แถมเครื่องเล่นซีดี 6 แผ่นให้คุณด้วย สิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ก็คือใบขับขี่
But... I did support you when you got your license.แต่ยังช่วยคุณตอนสอบใบขับขี่
Mr. Luthor may I see your driver's license, please?มิสเตอร์ลูเธอร์ครับ... เอ่อ ..ผมขอดูใบขับขี่คุณหน่อยได้ไหมครับ?
This signature doesn't match our records. I just need to verify your ID.ลายเซ็นต์ของคุณไม่ตรงกับที่เรามีครับ เลยต้องขอดูใบขับขี่คุณหน่อย
Driver's license, passport, social security number, bank account, will all be erased.ทั้งใบขับขี่, พาสปอร์ต, บัตรประกันสังคม, บัญชีธนาคารทั้งหมด ฉันจะลบทิ้งแบบไม่ให้เหลือซาก
Let me see your license and registration.ขอดูใบขับขี่ด้วยครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใบขับขี่
Back to top