ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ในเวลานั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ในเวลานั้น*, -ในเวลานั้น-

ในเวลานั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ในเวลานั้น (n.) at that time Syn. ณ เวลานั้น Ops. ในเวลานี้
English-Thai: HOPE Dictionary
then(เธน) adv. ดังนั้น,ในเวลานั้น,ถ้าเป็นเช่นนั้น,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น,ในกรณีนั้น,เพราะฉะนั้น,then and there ในขณะนั้นทันที. adj. เช่นนั้น,ดังนั้น. n. เวลานั้น
thereat(แธร์'แอท') adv. ณที่นั้น,ในเวลานั้น,ตรงนั้น,เพราะเหตุนั้น,เนื่องจากสิ่งนั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
thereat(adv) ณ ที่นั้น,ดังนั้น,ในเวลานั้น,เพราะเหตุนั้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผลเป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Seeing this demure little trace of naked skin, well it gives him pleasure.การมองเห็นส่วนน้อยของผิวเรา ทำให้เขาพอใจ เมื่อคุณกำลังจะนั่งลง ในเวลานั้น ครู่หนึ่ง กดขาของเธอกับขาของเขา
This horrible event was happening to me, and in that moment,เหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน ในเวลานั้น ตอนนั้น
I mean, she started working with Bell around the same time.ฉันหมายถึง ในเวลานั้น เธอก็เริ่มทำงานกับเบลล์แล้ว
We didn't know that at the time, your honor.เราไม่ทราบเรื่องนี้ ในเวลานั้น ศาลที่เคารพ
All right, let's try this again, and one of these times, we'll get it right.ก็ได้ มาลองกันอีกครั้งดีกว่า ในเวลานั้น เราแค่อยากทำให้มันถูกต้อง
And like everyone else at the time, he assumed the prevalence of lead occurred naturally.และเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในเวลานั้น เขาคิดว่าความชุกของ ตะกั่วที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
Just relax, Chappie. At the time you were different and, like...เพียงแค่ผ่อนคลาย Chappie ในเวลานั้น คุณอยู่ที่แตกต่างกันและเหมือน ...
At that time, were you actually going to kill Shim Gun Wook?ในเวลานั้น คุณตั้งใจจะฆ่าเขาหรือไม่
In that time, I will do anything you think we need to do in order to leave.ในเวลานั้น ฉันจะจัดการทุกอย่าง ที่นายคิดว่าเราต้องทำ เพื่อที่จะไปจากนี่
I also explained to him... that you will die if he doesn't return your bead.ในเวลานั้น ฉันบอกกับเขาว่า ถ้าหากว่าเขาไม่เอาลูกปัดคืนให้กับเธอ ...เธอก็จะตาย
I didn't think about it.ในเวลานั้น ฉันไม่รู้เลย
In those times, far from the look of the men, the animals were distributed immense territories...ในเวลานั้น ณ ที่ห่างไกลสายตามนุษย์ สรรพสัตว์ต่างๆ แบ่งปันถิ่นอาศัยกัน
You know, I can't believe she didn't use her real name.ในเวลานั้น นักเขียนหญิงไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับ
At the time, I was too wrapped up in myself to wonder what had happened, to question who could have done such a thing.ในเวลานั้น ผมเป็นกังวลเกี่ยวกับตัวผมเองเช่นกัน ทำให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น กับคำถามที่ว่าใครทำสิ่งเหล่านี้ได้ลงคอ
But by the time we got there...ในเวลานั้น พวกเราก็ไปถึงที่นั่น... .
But it was obvious he was looking for a rebound fling.ในเวลานั่น มันคงจะดูเจ็บปวดใจมาก
In from out of time, family guy, own business...ในเวลานั้น เป็นคนอบอุ่น มีธุรกิจของตนเอง
At the time, Vice Commissioner Kawase and Ozaki-giin were head of the investigative unit.ในเวลานั้น,ท่านรองคาวาเสะและสส.โอซากิ เป็นหัวหน้าหน่วยสอบสวน
At the time, I believed that venting the gateroomในเวลานั้น,ผมเชื่อว่าถ้าดูดอากาศในห้องเกท
I never had a voice then, but I thank you now, April.ในเวลานั้นข้ายังไม่มีเสียง เลยตอบขอบคุณเจ้าในวันนี้แทน เอพริล
The passing yearในเวลานั้นฉันกำลังมีความรัก
I didn't notice at the time-- he was hidden, of course.ในเวลานั้นฉันไม่ได้สังเกตเห็นหรอก-- เขาซ่อนตัวอยู่ แน่นอนล่ะ
I was a woman of my time.ในเวลานั้นชั้นเป็นที่ชื่นชม
At the time, the detectives were able to collect samples of the murderer's DNA but they didn't have a primary suspect, so the cases have remained unsolved.ในเวลานั้นตำรวจสืบสวนสามารถรวบรวมตัวอย่าง DNA ของฆาตกรไว้ได้... ...แต่กลับไม่พบผู้ตรงสงสัย ทำให้คดีนี้ถูกพักเอาไว้
At that time I had to start walking away, slowly, to go back to the world in which he was already gone.ในเวลานั้นถึงเวลาที่ฉันต้องเตรียมเดินทาง ฉันก้าวออกไปอย่างช้าๆ, เพื่อที่จะกลับไปยังโลก ซึ่งเค้าได้ตายจากไปแล้ว.
By the time I grew up, there was $30 billion a year in cargo... moving through Idlewild Airport... and believe me, we tried to steal every bit of it.ในเวลานั้นที่ผมโตขึ้น มีสินค้าปีละ3หมื่นล้าน ขนส่งผ่าน สนามบินอิเดิลไวด์ และเชื่อผมเถอะ เราพยายามจะขโมยมันทุกอย่าง
Nanking was no longer able to put up a fight, and those left behind, ran for their lives.ในเวลานั้นนานกิงยังไงก็ต้านไม่ไหวแล้ว ชาวเมืองทุกคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอด
The moment it became too real was when I looked down at the floorboards and I saw scratches leading all the way to the doorในเวลานั้นมันเหมือนจริง. เมื่อฉันบมองที่ลง ที่พื้นกระดาน และฉันเห็นรอยข่วน ซึ่งนำไปถึงประตู.
At that time many families were broken up, many a grandma separated from her grandchildren.ในเวลานั้นหลายครอบครัวถูกทำลาย, หลายคนยายแยกจากหลานของเธอ
At that time he didn't want to fight.ในเวลานั้นเขาไม่ต้องการสู้
Then he finally agreed to cooperate with my plan.ในเวลานั้นเค้าเลยพูดตกลงในที่สุด และร่วมมือกับแผนของผม
At midnight, we will strike.ในเวลานั้นเราจะบุกเข้าไปกัน
Sarkhan was under Japanese occupation at the time, and I fought with the Sarkhanese underground.{\cHFFFFFF}Sarkhan อยู่ภายใต้การ การยึดครองของญี่ปุ่นในเวลานั้น {\cHFFFFFF}และฉันต่อสู้กับ ใต้ดิน Sarkhanese
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น
(SCREAMING) She doesn't get eaten by the eels at this time.เธอไม่ได้ถูกปลาไหลทะเลกินในเวลานั้น
And all that time, the princess watched him.และในเวลานั้น, เจ้าหญิงก็เฝ้ามองเขาอยู่.
No one else suspected him for a moment. I am, I am to blame!ไม่มีใครซักคนที่สงสัยเขาในเวลานั้น ฉันเอง ฉันเองควรโดนตำหนิ
And it's times like that, my lad, when you have to be extra careful.และในเวลานั้น คุณจะต้องระวังตัว
And at that time, you said that Ian probably killed himself.แล้วในเวลานั้น คุณบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่คุณเอียนฆ่าตัวตาย
They arise from what is passing at the time.มันเกิดขึ้นเอง จากสิ่งผ่านมาในเวลานั้นครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ในเวลานั้น
Back to top