ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใช้ชั้นเชิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใช้ชั้นเชิง*, -ใช้ชั้นเชิง-

ใช้ชั้นเชิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใช้ชั้นเชิง (v.) make a move
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are profiles for every player-- the conservative point counter, the aggressor, the finesser.มันมีโพรไฟล์ สำหรับผู้เล่นทุกคน-- พวกนับแต้มอย่างระวัง พวกชอบรุก พวกใช้ชั้นเชิง
Not that I'm saying that you should use that as a tactic. It's--ฉันไม่ได้พูดว่าเธอควรใช้ชั้นเชิงตรงนั้น มัน
He's using a clever tactic.เขาใช้ชั้นเชิงที่ชาญฉลาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใช้ชั้นเชิง
Back to top