ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจแป้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจแป้ว*, -ใจแป้ว-

ใจแป้ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจแป้ว (v.) be downcast See also: feel dishearten, lose heart, be despondent, be frightened Syn. ใจฝ่อ, เสียขวัญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจแป้ว
Back to top