ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โอสถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โอสถ*, -โอสถ-

โอสถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอสถ (n.) medicine See also: drug, medication Syn. ยา, ยารักษาโรค
โอสถกรรม (n.) medicine Syn. อายุรศาสตร์
โอสถมวน (n.) cigarette Syn. บุหรี่
โอสถศาลา (n.) pharmacy
English-Thai: HOPE Dictionary
dispensary(ดิสเพน'ซะรี) n. ร้านขายยา,โอสถศาลา,สถานที่จ่ายยา, Syn. drugstore
English-Thai: Nontri Dictionary
dispensary(n) สถานที่จำหน่ายยา,ร้านขายยา,ที่จ่ายยา,โอสถศาลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
palliative medicationโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supportive medicationโอสถบำบัดประคับประคอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medication๑. ยารักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ medicine ๑ และ remedy ๑]๒. โอสถบำบัด๓. การเยียวยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The elixir of life that I collected are gone too.โอสถแห่งชีวิตที่ข้ารวบรวมไว้ก็หายไปด้วย
HE GROANS The wound's infected. I'll have to re-dress the leg, to reduce the inflammation.บาดแผลติดเชื้อ หม่อมฉันต้องทาโอสถที่พระเพลา
Dude, there is a pill. I mean, amazing pill.พ่อหนุ่ม มันมียาอยู่อย่างนึง ข้าหมายถึง โอสถวิเศษ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โอสถ
Back to top