ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โละทิ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โละทิ้ง*, -โละทิ้ง-

โละทิ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โละทิ้ง (v.) discard See also: dump, get rid of, reject
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This place is awful. It's like The Sharper Image took a shit in here.ที่นี่รกยังกับ สุสานเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าโละทิ้ง
I don't think she'll get rid of the whole place.เธอคงไม่โละทิ้งทั้งหมดหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โละทิ้ง
Back to top