ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โลกสาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โลกสาม*, -โลกสาม-

โลกสาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โลกสาม (n.) three worlds (heaven, earth and hell) Syn. ตรีภพ, ไตรโลก, ตรีภูมิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Nobody in all the world can do what she can doไม่มีใครในโลกสามารถ ทำในสิ่งที่เธอสามารถทำ และเพื่อให้ฉันบอกคุณ
Homeworld command can wait.ศูนย์บัญชาการบนโลกสามารถรอได้
Life on Earth can survive in extreme environments, but can life survive on other worlds?ที่สามารถมีชีวิตอยู่ลงสภาพ ที่เป็นกรดอย่างไม่น่าเชื่อ ชีวิตบนโลกสามารถอยู่รอด ได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
Global warming. I think the three remaining polar bears would disagree.ฉันคิดว่าหมีขั้วโลกสามตัวที่เหลือ คงจะไม่เห็นด้วย
It's late. (Clock ticking) "The world can be a scary place and you have to be careful, but I don't want you to be afraid."มันดึกแล้ว "โลกสามารถเป็นสถานที่โหดร้ายได้
But the coolest thing was that those neutrinos hit earth three hours before the light from the supernova did.แต่สิ่งที่เด็ดสุดก็คือว่านิวตริโนเหล่านั้น ตีโลกสามชั่วโมงก่อน แสงจากซูเปอร์โนวาได้
By burning coal, oil and gas our civilization is exhaling carbon dioxide much faster than the Earth can absorb it.อารยธรรมของเราคือการหายใจ ออกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เร็วกว่าโลกสามารถดูดซึมได้
It's a message that every one of us carries inside, inscribed in all the cells of our bodies, in a language that all life on Earth can read.มันเป็นข้อความที่เรา ทุกคนดำเนินการภายใน, จารึกไว้ในทุกเซลล์ ของร่างกายของเรา ในภาษาที่ทุกชีวิตบน โลกสามารถอ่าน
I brought myself here! We're here to communicate with the three-dimensional world.เรามาเพื่อสื่อสาร ไปถึงโลกสามมิติ
There are 30,000 satellites orbiting the Earth at this moment.มีดาวเทียมรอบโลกสามหมื่นดวง
I returned to Earth to see her three times.พ่อกลับไปหาแม่ที่โลกสามครั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โลกสาม
Back to top