ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โปรตีน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โปรตีน*, -โปรตีน-

โปรตีน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปรตีน (n.) protein Syn. สารโปรตีน
English-Thai: HOPE Dictionary
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
albumin(แอลบู' มิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่ง
albuminoid(แอลบู' มินอยดฺ) โปรตีนจำพวก keratin หรือ geletin; scleroprotein; ซึ่งคล้าย albumin, -albuminoidal adj.
albumose(แอล' บูโมส) n. lารประกอบที่ได้จากโปรตีนโดยฤทธิ์ของเอ็นไซม์ (derived from proteins)
anaphylaxis(แอนนะฟิแลค' ซิส) n. ภาวะภูมิแพ้, ภาวะไวต่อโปรตีนแปลกปลอมเพิ่มขึ้น. -anaphylactic adj.
antibody(แอนทิบอ' ดี) n. โปรตีนในร่างกายที่เกิดจากการกระตุ้นของ antigen มันมีฤทธิ์ต้านพิษของ antigen เฉพาะอย่าง
apoenzyme(แอพโพเอน'ไซม) n. ส่วนประกอบโปรตีนร่วมกับ coenzyme เป็นเอ็นไซม์ที่สมบูรณ์
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
deoxyribonucleic acidดูDNA,เป็นโปรตีนเชิงซ้อนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์
dnaabbr. deoxyribonucleic acid หรือ desoxyribonucleic acid เป็น nucleic acids มีบทบาทเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์และในการสร้างโปรตีน
enzyme(เอน'ไซมฺ) n. เอนไซม์,ตัวหมัก,โปรตีนที่คัดหลั่งจากเซลล์มีฤทธิ์กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารอื่น ๆ โดยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลง
fibrin(ไฟ' บริน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำให้โลหิตแข็งตัวหรือจับตัวเป็นลิ่มโลหิต
gelatin(เจล'ละทิน) n. โปรตีนวุ้นที่ได้จากการเคี่ยวหนังหรือกระดูกสัตว์., Syn. gelatine
glucagonเป็นฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยในการสลาย glycogen ในตับให้เป็นกลูโคส กระตุ้นให้เกิดการสลายตัวของโปรตีนได้เป็น amino acid และทำให้เป็น glucose อีกต่อหนึ่ง
golgi complexเป็นส่วนที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับ endoplasmic reticulum (ER) มีลักษณะเป็นถุงแบน ๆ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมชั่วคราวของโปรตีนที่สร้างมากจาก ER และยังทำให้สารโปรตีนเข้มข้นขึ้น
protease(โพร'ทีแอส) n. น้ำย่อยโปรตีน
protein(โพร'ทีน) n. โปรตีน. adj. ประกอบด้วยโปรตีน., See also: proteinaceous adj. proteinic adj. proteinous adj., Syn. proteid.
protien catabolismการทำลายโปรตีน
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์
renninทำให้โปรตีนในนมรวมตัวกันเป็นก้อนเรียกว่า carsinogen
ribosomeประกอบด้วยสาร ribonucleic acid (RNA) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์
testosteroneเป็นฮอร์โมนเพศชายมีหน้าที่ 2 ประการสำคัญคือ 1. กระตุ้น secondary sex charactor ผลข้อนี้เรียกว่า androgenic-action 2. ควบคุม metabolism ของร่างกาย กระตุ้นให้มีการสังเคราะห์โปรตีนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเอนไซม์ซึ่งช่วยในการทำงานของเซลล์เพิ่มขึ้น ผลข้อนี้เรียกว่า anabolic hormone
toxin(ทอค'ซิน) n. พิษ (โดยเฉพาะพวกโปรตีนจากพืชสัตว์และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค)
urea(ยูเรีย',ยู'เรีย) n. สารประกอบชนิดหนึ่งที่พบในปัสสาวะ,เป็นผลิตผลของการสันดาปโปรตีน
English-Thai: Nontri Dictionary
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง
protein(n) ธาตุโปรตีน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proteinโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protean๑. -แปรรูปได้๒. อนุพันธ์โปรตีนไม่ละลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteolysisการสลายโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rho GTP-binding proteinsโปรตีนโรจีทีพี-บายดิ้ง [TU Subject Heading]
proteinโปรตีน, โปรตีน [โปฺร-] น. สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อนของไนโตรเจน มีโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยกรดแอมิโนหลายชนิดเชื่อมโยงกัน เป็น
Abetalipoproteinemiaอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด [การแพทย์]
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomeไรโบโซม, ออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ ลอยอยู่ในไซโทพลาซึม หรือเกาะอยู่กับร่างแหเอนโดพลาซึม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chromosomeโครโมโซมดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีเอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม
Dietetic Albuminuriaรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป [การแพทย์]
digestive enzymeเอนไซม์ย่อยอาหาร, เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหาร มีหลายชนิดซึ่งจะย่อยอาหารเฉพาะอย่าง เช่นลิเพสย่อยอาหารพวกไขมัน โปรตีนเอสย่อยอาหารพวกโปรตีน  มอลเทศย่อยอาหารพวกแห้ง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Enzymeเอนไซม์ โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geneยีนเนื่องจากการทำงานของเซลล์สิ่งมีชีวิตอาศัยการทำงานของโปรตีนมากมายหลายชนิด ดังนั้นดีเอ็นเอจึงประกอบด้วยรหัสสำหรับการสร้างโปรตีนจำนวนมาก รหัสหนึ่งชุดของดีเอ็นเอสำหรับการสร้างโปรตีนแต่ละชนิดเรียกว่า ยีน ในกระบวนการสร้างโปรตีนเริ่มต้นด้วยยีนถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) เรียกกระบวนการนี้ว่า transcription หลังจากนั้นรหัสของ mRNA แปลเป็นกรดอะมิโนเรียกกระบวนการนี้ว่า translation เมื่อกรดอะมิโนที่ได้มาต่อกันจะกลายเป็นโปรตีนตามชนิดที่เซลล์ต้องการ
globulinโกลบูลิน, โปรตีนชนิดหนึ่งไม่ละลายน้ำแต่ละลายในสารละลายของเกลือที่เจือจาง โปรตีนชนิดนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของน้ำเลือดและไข่แดง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
haemoglobin (hemoglobin, Hb)ฮีโมโกลบิน, เฮโมโกลบิน, สารสีแดงในเม็ดเลือดเป็นโปรตีนที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ  ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Keratinเคราติน, สารเคอราติน, เคอราติน, คีราติน, เคราตีน, เคราทิน, เคราติน, ปุ่มเนื้อ, โปรตีนในเล็บและผม, เคอราทิน [การแพทย์]
lamellaลาเมลลา, ชั้นบาง, โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางซ้อนเป็นชั้น อยู่เป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า กรานา อยู่ภายในคลอโรพลาสต์ ลาเมลลามีองค์ประกอบที่สำคัญคือ คลอโรฟิลล์ โปรตีน ไขมัน และ แคโรทีนอยด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Genomeจีโนม เนื่องจากการทำงานของเซลล์สิ่งมีชีวิตอาศัยการทำงานของโปรตีนมากมายหลายชนิด ดังนั้นดีเอ็นเอจึงประกอบด้วยรหัสสำหรับการสร้างโปรตีนจำนวนมาก รหัสหนึ่งชุดของดีเอ็นเอสำหรับการสร้างโปรตีนแต่ละชนิดเรียกว่า ยีน ในกระบวนการสร้างโปรตีนเริ่มต้นด้วยยีนถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) เรียกกระบวนการนี้ว่า transcription หลังจากนั้นรหัสของ mRNA แปลเป็นกรดอะมิโนเรียกกระบวนการนี้ว่า translation เมื่อกรดอะมิโนที่ได้มาต่อกันจะกลายเป็นโปรตีนตามชนิดที่เซลล์ต้องการ สำหรับยีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตเรียกว่า จีโนม
lysosomeไลโซโซม, ออร์แกเนลล์ในเซลล์ มีลักษณะเป็นถุงมีเยื่อหุ้ม ทำหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยสารต่าง ๆ ภายในเซลล์ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
messenger RNA (mRNA)อาร์เอ็นเอนำรหัส, อาร์เอ็นเอที่ถูกสร้างขึ้นจากดีเอ็นเอเพื่อนำเอารหัสในการสร้างโปรตีนออกมาสร้างโปรตีนที่ไซโทพลาซึม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
P-glycoproteinพี-ไกลโคโปรตีน [TU Subject Heading]
pepsin [pepsinogen]เพปซิน, เอนไซม์ที่กระเพาะอาหารสร้างขึ้นสำหรับย่อยโปรตีนให้เป็นโพรติโอสและเพปโทน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
polymerพอลิเมอร์, สารที่เกิดจากกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน เป็นสารซึ่งมีโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยมอนอเมอร์หลายโมเลกุลเกาะกันเป็นสายโซ่และมีมวลโมเลกุลสูงมาก เช่น โปรตีน ไขมัน เซลลูโลส ยาง พลาสติก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
polypeptideพอลิเพปไทด์, สารที่ประกอบขึ้นด้วยโมเลกุลของกรดอะมิโนหลายชนิดต่อเรียงกันด้วยพันธะเพปไทด์เป็นสายยาวเกิดเป็นโมเลกุลของโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
proteaseเอนไซม์โปรตีเอส, เอนไซม์ย่อยโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
renninเรนนิน, เอนไซม์ที่กระเพาะอาหารสร้างขึ้น ใช้สำหรับย่อยโปรตีนที่มีอยู่ในน้ำนม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
riboflavinไรโบเฟลวิน, วิตามินบี 2, วิตามิน B2 สูตรเคมีคือ C17H20N4O6 ผลึกสีส้ม ละลายได้ในน้ำ เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับการสันดาปสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน รวมทั้งการสร้างโปรตีน ถ้าขาดวิตามินนี้ จะทำให้เป็นแผลตามมุมปาก ลิ้นบวม อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารไม่ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribonucleic acid (RNA)กรดไรโบนิวคลีอิก (อาร์เอ็นเอ), กรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง เขียนย่อว่า RNA ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนในโพรโทพลาซึม  RNA มี 3 ชนิดคือ t RNA  m RNA และ r RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
seminal fluidน้ำเลี้ยงอสุจิ, ของเหลวที่เป็นอาหารของตัวอสุจิ  ประกอบด้วยน้ำตาลฟรักโทสกับโปรตีนพวกโกลบูลิน สร้างขึ้นโดยต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Toxinชีวพิษหรือท็อกซิน สารเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมนุษย์ มักเป็นโปรตีนที่สร้างจากจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและรา อาจรวมไปถึงสารพิษจากพืชหรือสัตว์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร
Transcriptionกระบวนการถอดรหัสลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็น messenger RNAกระบวนการสร้างโปรตีนเริ่มจากลำดับเบสของดีเอ็นเอถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) โดยกระบวนการที่เรียกว่า transcription ต่อมาลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัว เช่น GCU เป็นอะลานีน (alanine) เรียกกระบวนการนี้ว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (tRNA มีหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA) เมื่อผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนตามชนิดที่เซลล์ต้องการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
proteid (n.) โปรตีน Syn. protein
protein (n.) โปรตีน Syn. proteid, amino acid
gluten (n.) โปรตีนจากข้าว See also: กลูเตน
albumin (n.) โปรตีนชนิดหนึ่งพบในไข่ นม เนื้อสัตว์ และเลือด
fibrin (n.) โปรตีนซึ่งทำให้โลหิตแข็งตัว See also: ไฟบริน
antibody (n.) โปรตีนต่อต้านเชื้อโรคในร่างกาย Syn. immunoglobulin, immunizer
immunizer (n.) โปรตีนต่อต้านเชื้อโรคในร่างกาย Syn. immunoglobulin
immunoglobulin (n.) โปรตีนต่อต้านเชื้อโรคในร่างกาย Syn. immunizer
globulin (n.) โปรตีนโกลบูลินซึ่งละลายในสารละลายน้ำเกลือ (ทางชีวเคมี)
actin (n.) โปรตีนในกล้ามเนื้อ
fibrinogen (n.) โปรตีนในพลาสมาที่ช่วยทำให้โลหิตแข็งตัว
pepsin (n.) เอนไซม์เพ็บซินใช้ย่อยโปรตีนให้เป็น peptides
protease (n.) น้ำย่อยโปรตีน เช่น pepsin, trypsin
ribonucleic acid (n.) สารใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์สิ่งมีชีวิต (คำย่อ RNA)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He buys a lot of protein powder.เขาสั่งซื้อพวก โปรตีน เยอะมาก
What all life on Earth uses as its solvent is water, liquid water, and so that is what we look for as a first step to looking for life elsewhere -- the presence of liquid water.โปรตีนกรดนิวคลีอิกไขมันไม่กี่ คุณรู้ทุกประเภทของสิ่งเหล่านี้ แต่พวกเขาไม่ได้ทำงาน ในรูปแบบผง
A little protein scramble to start the day.โปรตีนจากไข่นิดหน่อย เพื่อเริ่มต้นวันใหม่
Protein helps the hangover.โปรตีนช่วยแก้อาการเมาค้าง
The antibodies from the three firefighters aren't strong enough to fight this virus.โปรตีนต้านเชื้อโรค.. จากนักดับเพลิงสามคน.. ยังแข็งแรงไม่พอสู้ไวรัสบ้านี่เลย!
The protein for botulism presents less than one percent of the time.โปรตีนที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้นั้น มีน้อยกว่า 1%
Pure protein minerals, vitamins.โปรตีนล้วน ...แร่ธาตุและวิตามิน คนเราต้องดูแลตัวเอง
Midkine is abundant in a fetus.โปรตีนสังเคราะห์มีมากในทารกในครรภ์
T.V.P. Yo, I warned you.โปรตีนเกษตร แล้วฉันก็เตือนนายแล้ว
What's T.V.P.?โปรตีนเกษตรคืออะไรล่ะ?
A specialized protein proofreads to make sure that only the right letters are accepted so that the DNA is accurately copied.โปรตีนเฉพาะพิสูจน์อักษร เพื่อให้แน่ใจว่า ว่ามีเพียงตัวอักษรที่ถูกต้อง ได้รับการยอมรับ เพื่อให้ดีเอ็นเอจะถูกคัดลอก อย่างถูกต้อง
I've never seen it before either. But here it is again in Sturgis, South Dakota.ฉันไม่รู้นะ อาจเป็นโปรตีนสังเคราะห์บางชนิด ?
It's a genetic disorder.มันเป็นโรคทางพันธุกรรม ร่างกายผมสร้างโปรตีนบางชนิดได้ไม่ดี
It's a protein shake.มันเป็นสารโปรตีนสกัดผสมต่างหาก
This little filly's into barbells World War II and protein shakes.นี่คือแม่สาว บาร์เบล.. .ผู้ร่วมรบในส่งครามโลกครั้งที่สอง และมีโปรตีนอันสั่นสะเทือน นี่คือ เฮลก้า
I know, but it's a film.มันเป็นเยื่อบางๆ เป็นโปรตีนที่...
No, he knew it was a protein but didn't know where it came from.เปล่า เขารู้แค่ว่ามันเป็นโปรตีน แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหน
This is how I get protein A out of Aspergillus Ticor. We sweeten it.นี่คือวิธีที่ฉันสกัดเอาโปรตีนเอ ออกจากแอสเปอร์จิลลัส ไทคอร์ เราเติมน้ำตาลเข้าไป
There's another way to secrete that much protein. Do it naturally.อีกวิธีที่จะทำราหลั่งโปรตีนออกมามากขนาดนั้นก็คือ ปล่อยตามธรรมชาติ
If it has a little moisture and it's left alone, it'll start secreting and it'll build up...ขอแค่มีความชื้นนิดหน่อย เราแค่ปล่อยมันไว้เฉยๆ มันก็จะเริ่มหลั่งโปรตีนแล้วก็สะสม...
To get the same amount of protein that we have... the amount that I was wiping off every five days... and five days later it would accumulate... he says it would take about five to six years.เพื่อให้ได้โปรตีนปริมาณเท่ากับที่เรามี ปริมาณที่ฉันเก็บออกมาทุก 5 วัน... แล้ว 5 วันต่อมาก็มากขึ้นอีก...
When guys ejaculate, they lose protein.เมื่อผู้ชายถึงจุดสุดยอด ก็จะสูญเสียโปรตีนออกมา
It's got calcium and protein.ก็มันมีทั้งแคลเซี่ยมและโปรตีนนี่
You just got to keep thinking protein, lots of protein.คิดว่าเป็นโปรตีนแล้วกัน โปรตีนเยอะ
Squished insect larva. Protein.ตำตัวอ่อนแมลง โปรตีน
You got to try. It's protein.นายต้องลอง มันเป็นโปรตีน
In this way, he lacked protein when he needed it most.มันจึงทำให้เขาขาดโปรตีน ซึ่งเขาต้องการมาก
Fortunately, while the destruction to the tissue is irreversible... the protein process is not.โชคดีที่ในขณะ ที่การทำลายเนื้อเยื่อกลับไม่ได้ กระบวนการโปรตีนไม่ได้
It requires no great stretch of imagination to visualize a possible connection... between protein synthesis and...มันไม่ต้องยืดที่ดีของจินตนาการ ที่จะเห็นภาพการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ ระหว่างการสังเคราะห์โปรตีนและ
Happy was on the verge of Anaphylactic shock.แฮปปี้แทบจะช็อคจากอาการภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอม
Which suggests the anaphylaxis had enough time to subside.แสดงให้เห็นว่าอาการภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอมมีเวลาบรรเทาลง
The anaphylaxis was a reaction to shellfish.อาการภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอมเป็นปฏิกิริยาตอบสนองจาก อาหารทะเลครับ
Doc was bothered there was no sign of shellfish in happy's digestive tracts, so he went back and checked the genital area... there are clear indications that the point of entry of the anaphylaxis... was through the urethra.หมอสงสัยว่าไม่มีอะไรบ่งบอกว่ามีอาหารทะเล บริเวณระบบย่อยอาหารของแฮปปี้เลย เขาก็เลยกลับไปตรวจบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์แทน และก็พบว่ามีร่องรอยจุดเริ่มของภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอม...
Well,apparently, happy was in the midst of a life-threatening anaphylactic collapse.เห็นได้ชัดว่าชีวิตของแฮปปี้นั้นอยู่ท่ามกลางการเสี่ยงที่จะล้มป่วย ด้วยอาการภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอม
So I sent blood off for prothrombin time and blood venom ratio.ผมก็เลยส่งโปรตีนในเกร็ดเลือดเพื่อหาเวลาและค่าพิษในเลือด
So,now Happy is not so Happy, because he'd heading into anaphylactic shock.งั้นตอนนี้แฮปปี้ก็ไม่ได้มีความสุขนัก เพราะเขากำลังจะเกิดอาการช็อคภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอม
It's a ginseng protein shake.มันคือโปรตีนปั่นจากโสม
We're working on a strain of influenza, specifically how the hemagglutinin protein fuses the viral envelope with the vacuole's membrane.เรากำลัง กรองเอาเฉพาะไข้หวัดใหญ่ออก โดยเฉพาะ จะทำยังไงให้โปรตีนhemagglutinin รวมกับไวรัสที่หุ้ม
But these protein links are enmeshed.แต่จุดเชื่อมโยงของโปรตีนยังพันกันอยู่
Some kind of catalyst that allows the proteins from the serum to bond with the enzymes produced by each individual's adrenals.ตัวเร่งที่จะทำให้โปรตีน จากเซรุ่มไปเกาะกับเอ็นไซม์ ที่ผลิตมาจากต่อมหมวกไตของแต่ละข้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โปรตีน
Back to top