ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยไม่รู้สึกตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยไม่รู้สึกตัว*, -โดยไม่รู้สึกตัว-

โดยไม่รู้สึกตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยไม่รู้สึกตัว (adv.) unconsciously See also: unawarely Ops. โดยรู้สึกตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Febrileชักโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากไข้สูง [การแพทย์]
Fugueการเดินทางหรือทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know..., if it were up to me, this would be over quick, without all the fuss.รู้ไหม ถ้ามันขึ้นอยู่กับฉัน มันจะจบอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้สึกตัวเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยไม่รู้สึกตัว
Back to top