ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยเหตุที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยเหตุที่*, -โดยเหตุที่-

โดยเหตุที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยเหตุที่ (conj.) because of See also: owing to, as a result of, due to, in virtue of Syn. ด้วยเหตุที่
English-Thai: HOPE Dictionary
since(ซินซฺ) adj.,prep.,conj.นับตั้งแต่นั้นมา,ตั้งแต่,ในเมื่อ,เนื่องด้วย,เนื่องจาก,โดยเหตุที่,เมื่อ (หลายปี) มาแล้ว., See also: since long นานมาแล้ว,แต่ก่อนนานมาแล้ว, Syn. from then till now,ago
English-Thai: Nontri Dictionary
since(adv) เนื่องจาก,ตั้งแต่นั้นมา,เนื่องด้วย,โดยเหตุที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยเหตุที่
Back to top