ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โขยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โขยง*, -โขยง-

โขย่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โขย่ง (v.) stand on tiptoe Syn. กระโหย่ง, เขย่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โขยง
Back to top