ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แห้งเหือด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แห้งเหือด*, -แห้งเหือด-

แห้งเหือด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แห้งเหือด (v.) dry up See also: be parched Syn. เหือดแห้ง, แห้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Xerxes conquers and controls everything he rests his eyes upon.เมื่อทั้งทัพดื่มกิน แม่น้ำก็แห้งเหือด
Is this dinner roll. Yeah, and the water was as flat as the ad campaign.ก็โรลอันนี้แหละ ใช่แล้วไอเดียในงานโฆษณา มันก็แห้งเหือดเหมือนน้ำ
Our last working mine ran dry three years ago.เหมืองสุดท้ายที่ยังใช้การได้ของเรา นั้นแห้งเหือดไปเมื่อสามปีที่แล้ว
♪ and dried up all the rain ♪"น้ำแห้งเหือดไปลับตา"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แห้งเหือด
Back to top