ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แห้งผาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แห้งผาก*, -แห้งผาก-

แห้งผาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แห้งผาก (v.) dry up See also: dry completely Ops. ชื้น, เปียก
English-Thai: HOPE Dictionary
bone-dry(โบน'ไดร) adj. แห้งมาก,แห้งผาก
dried-up(ไดรดฺ'อัพ) adj. แห้ง,เหี่ยวย่น,แห้งเหี่ยว,แห้งผาก
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
parch(พาร์ช) vt. ทำให้เกรียม,-vi,แห้งผาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dry out (phrv.) ทำให้แห้งผาก See also: แห้งผาก Syn. dry off, dry up
dry up (phrv.) ทำให้แห้งผาก See also: แห้งผาก Syn. dry off, dry out
wadi (n.) บริเวณลำน้ำหรือลำธารที่แห้งผาก
wady (n.) บริเวณลำน้ำหรือลำธารที่แห้งผาก See also: ยกเว้นในช่วงฤดูฝน (อยู่ทางแอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลางและเอเชียใต้)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why does everyone want to pervert love and suck it bone-dry of all its glory?ทำไมทุกคนต้องโหยหาความรัก แล้วดูดกลืนมันจนแห้งผาก
Heart. Pounding, throat thickening, absolutely can't swallow.หัวใจเต้นแรง คอแห้งผาก กลืนน้ำลายแทบไม่ลง
And next stop on Matchie the matchbook's magical journey down the rainbow path is... the dreaded chocolate swamp.จุดหมายต่อไปของมัชชี่ บันทึกการเดินทางวิเศษของตำราเลข ที่สุดถนนสายรุ้งคือ หนองน้ำชอคโกแลตที่แห้งผาก
Yep, it's bone-dry.- เช็คแล้ว แห้งผากเลย
When the soil is less than generous and water becomes scarce, we are able to deploy prodigious efforts to extract from the land enough to live on.เมื่อดินเริ่มเสื่อมโทรม และน้ำเริ่มแห้งผาก พวกเราก็ใช้ความพยายามอย่างมาก ในการเค้นน้ำออกจากดิน
The victmin seems to have fried.เหยื่อดูเหมือนจะแห้งผาก
Not tongue's drierthan mine I'll come when I get backปากฉันแห้งผาก แล้วฉันก็กลับมา
♪ Were drying up forever ♪มันแห้งผากไปชั่วนิรันดร์
Eungyo is like sweet rain upon a dry land.อึนกิว เปรียบเสมือนสายฝน ที่พร่างพรมลงผืนดินที่แห้งผาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แห้งผาก
Back to top