ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แหงนหน้ามอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แหงนหน้ามอง*, -แหงนหน้ามอง-

แหงนหน้ามอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แหงนหน้ามอง (v.) look up at Ops. ก้มหน้า, ก้มหน้าก้มตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But no one has been looking up.แต่ไม่มีใครแหงนหน้ามองขึ้น
Are you here to work, or to stare at the skies?นายจะอยู่ทำงานที่นี่ต่อ หรือแหงนหน้ามองแต่ท้องฟ้า
You could shake your knuckles at the sky.เราจะแหงนหน้ามองท้องฟ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แหงนหน้ามอง
Back to top