ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แล้วกันไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แล้วกันไป*, -แล้วกันไป-

แล้วกันไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แล้วกันไป (v.) let bygones be bygones Syn. แล้วไป
English-Thai: HOPE Dictionary
bygone(บาย'กอน) adj. อดีต,แต่ก่อน,ล้าสมัย n.bygones สิ่งที่เป็นอดีต -Id. (letbygonesbebygones เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป), Syn. past ###A. present
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything that happened, let it go.เรื่องมันผ่านมาแล้ว ก็ให้แล้วกันไปเถอะนะ
Bollocks! Forgive and forget, okay?โอ้ ตายห่า เลิกแล้วกันไป โอเคนะ?
Forgive and forget, okay? - All right.เลิกแล้วกันไป โอเคนะ โอเค?
Oh, not at all. All water under the bridge, you know? Correct?โอ้ ไม่เป็นไรหรอก ผ่านมาแล้ว ก็ให้มันแล้วกันไป จริงมั้ย
And I'd like to let bygones be bygones. What do you say? Good.ฉันว่า อะไรมันแล้วก็มันแล้วกันไป พี่จะว่ายังไง
Let bygones be bygones. Resentment gets old.อะไรที่แล้วก็ให้แล้วกันไปเถอะ จะมานั่งเคียดแค้นกันทำไม
What's done is done. I've brought you a proposal from Robb Stark.อะไรที่เกิดไปแล้ว ก็แล้วกันไป
But perhaps the promise of a royal match will convince her to let bygones be bygones.แต่บางที คำสัญญา การสมรสกับราชวงศ์ จะทำให้นางยอมปล่อย เรื่องที่แล้วมาให้แล้วกันไป
The wine will flow red and the music will play loud and we'll put this mess behind us.เหล้าองุ่นจักไหลรินจนแดงฉาน ดนตรีจักเล่นจนสนั่น เรื่องที่แล้วไปแล้ว ก็ให้แล้วกันไป
We do it for real, or we don't do it at all.เราต้องให้ข้อมูลจริงๆ หรือไม่ก็เลิกแล้วกันไปซะเลย
What's done is done.ที่ทำไปแล้วก็แล้วกันไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แล้วกันไป
Back to top