ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แลหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แลหา*, -แลหา-

แลหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แลหา (v.) look for See also: search for Syn. หา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I took her to the nearest inn and fed her.ข้าพานางไปที่ โรงเตี๊ยมที่ใกล้ที่สุดแลหาอาหารแก่นาง
What do we care if he gets the president?ทำในสิ่งที่เราดูแลหากเขาได้รับประธานหรือไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แลหา
Back to top