ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แยกประเภท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แยกประเภท*, -แยกประเภท-

แยกประเภท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แยกประเภท (v.) separate See also: divide into, put apart Syn. จำแนกประเภท, แบ่งประเภท, แบ่งชนิด
แยกประเภท (v.) classify See also: categorize, sort out, arrange in classes
English-Thai: HOPE Dictionary
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified,classifying,classifies} vt. แยกประเภท,แยกหมวดหมู่,จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify
differentiable(ดิฟฟะเรน'ชะเบิล) adj. ซึ่งแยกแยะออกจากกันได้,ซึ่งทำให้แตกต่างกันได้,ซึ่งแบ่งแยกประเภทหรือชนิดได้
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
ledger(เลด'เจอะ) n. บัญชีแยกประเภท,หินแผ่นหลุมฝังศพ
sort(ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว), See also: sortable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
ledger(n) หิน,บัญชีแยกประเภท
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ledger accountบัญชีแยกประเภท [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amorphous (adj.) ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกประเภทได้ Syn. anomalous, atypical
phylum (n.) กลุ่มสัตว์ที่มีการจัดชั้นหรือแยกประเภทตามขนาด (ทางชีววิทยา) See also: ไฟลัม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you categorize them by 4 types of blood? That's nonsense.แล้วคุณจะใช้แค่กรุ๊ปเลือด4กรุ๊ป มาแยกประเภทกันเนี่ยนะ ไร้สาระสิ้นดี
We searched, sifted, and sorted through every one of this guy's head-banging heavy metal collection.เราทั้งลองค้นหา ตรวจสอบ และแยกประเภท คอลเลกชั่นเพลงเฮฟวี่โยกหัวหลุดของนายคนนี้แล้ว
I'm reorganizing my dad's record collection by genre.จะอยู่ในประเภท blues รึ classic rock ? ฉันกำลังจัดการกับแผ่นเสียงเก่าของพ่อโดยแยกประเภท
I have a ledger, a record of every paymentผมมีบัญชีแยกประเภท บันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภท
Probable cause usually relates to vehicles, is my understanding, you know, traffic stops and whatnot.ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้ โดยปกติเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ตามที่ฉันเข้าใจ นายรู้นะ การจราจรหยุด และคนหรือสิ่งของที่แยกประเภท
Look, Dr. Powell trusts Katie, and as soon as Katie trusts me, I'll be able to find out everything you want to know about their research.- นั่งแยกประเภทโฆษณานะ - ครู แวรอน - อะไร คุณพาวล์
We just have to sort out all the deliveries that we need to make. I mean...เราต้องแยกประเภทแต่ละอันที่จะส่ง ที่เราต้องทำ คือ แบบว่า...
I'm going to break it down for you.ฉันจะแบ่งแยกประเภทให้เธอฟัง
Now, how do we typically react toward the homeless?ทีนี้ เราจะแยกประเภทคนไร้บ้านยังไง
I've been trying to sort through some things.พ่อกำลังแยกประเภทของบางอย่างอยู่
It's not random. There's individual sections for each case.นี่ไม่ใช่การสุ่ม มีการแยกประเภทแต่ละคดีออกจากกัน
I'm staying until I see him. - That's absurd.ขอดูบัญชีแยกประเภทหน่อยครับ ผมจะได้เพิ่มเข้าไปด้วย
We were just admiring this ledger from your latest success.เราเป็นเพียงแค่ชื่นชม บัญชีแยกประเภทนี้จากการประสบความสำเร็จล่าสุดของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แยกประเภท
Back to top