ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แม่นมั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แม่นมั่น*, -แม่นมั่น-

แม่นมั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แม่นมั่น (adv.) surely See also: absolutely, of course, for sure Syn. แน่นอน, มั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Tis the lark, the herald of the morn, no nightingale.นกลาร์กเป็นแม่นมั่น ประกาศสุริโยทัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แม่นมั่น
Back to top