ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แพ้แต้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แพ้แต้ม*, -แพ้แต้ม-

แพ้แต้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แพ้แต้ม (v.) be voted down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แพ้แต้ม
Back to top