ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แผ่นป้ายโฆษณา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แผ่นป้ายโฆษณา*, -แผ่นป้ายโฆษณา-

แผ่นป้ายโฆษณา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผ่นป้ายโฆษณา (n.) poster Syn. ป้ายโฆษณา
English-Thai: HOPE Dictionary
sigh board(ไซน'บอร์ด) n. แผ่นป้ายโฆษณา,แผ่นป้ายสัญญาณ
English-Thai: Nontri Dictionary
signboard(n) แผ่นป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then I wrapped him up in a shower curtain, drove him out to that woodsy area under the billboard.จากนั้นผมก็พันเขาด้วยผ้าม่านอาบน้ำ เอาเขาไปทิ้งที่วู้ดซี่ ใต้แผ่นป้ายโฆษณา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แผ่นป้ายโฆษณา
Back to top