ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แปลงผัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แปลงผัก*, -แปลงผัก-

แปลงผัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แปลงผัก (n.) vegetable garden See also: vegetable bed, vegetable plot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The mother chicken leads them for food every day... but they're giving me a hard time, picking at the vegetable garden I have grown.แม่ไก่พาลูกน้อยออกไป จิกหาอาหารทุกวัน... แต่ก็ทำให้ฉันวุ่นไม่น้อยเพราะ.. พวกมันย่ำเข้าไปในแปลงผักฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แปลงผัก
Back to top