ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แปรแถว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แปรแถว*, -แปรแถว-

แปรแถว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แปรแถว (v.) deploy See also: variate the row Syn. จัดแถว, กระจายแถว
English-Thai: HOPE Dictionary
deploy(ดิพลอย') {deployed,deploying,deploys} v. แปรแถวเป็นแถวหน้ากระดาน,จัดให้เหมาะสม,เคลื่อนหรือวางให้เหมาะสม, See also: deployment n. ดูdeploy -S.arrange
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Deploy the fleet. Have the cruisers protect the transports.แปรแถวเป็นหน้ากระดาน ให้ฝูงยานช่วยป้องกันการเดินทาง
First squad will spread along the south fence and lay down suppressing fire to the enemy rear.หน่วยรบที่หนึ่งจะแปรแถวเพื่อครอบคลุมรั้วทางใต้ และเข้าประจำที่เพื่อยิงคุ้มกัน.. ในส่วนของข้าศึกจากด้านหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แปรแถว
Back to top