ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบ่งกลุ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบ่งกลุ่ม*, -แบ่งกลุ่ม-

แบ่งกลุ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่งกลุ่ม (v.) divide See also: divide into groups Ops. รวมกลุ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
periodic lawn. กฎทางเคมีที่ว่าธาตุต่าง ๆ สามารถแบ่งออกโดยคุณสมบัติเป็นกลุ่ม ๆ (ตารางแบ่งกลุ่มนี้เรียกว่า periodic table), Syn. period system,Mendeleev's law
sort(ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว), See also: sortable adj.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Search parties will find them.แบ่งกลุ่มค้นหาพวกมัน
The subgroups are "Raglefant", "Tusseladd", "Rimtusse" ...แบ่งกลุ่มได้เป็น แร็กเกิลแฟนท์ ทัสเซแล็ดด์ ริมทัสส์
The way you sort of started out with the adventure part...พี่ต้องเริ่มแบ่งกลุ่ม เพื่อที่จะค้นหา...
Split yourself into two groups.พวกคุณช่วยแบ่งกลุ่มกันเองออกเป็นสองกลุ่ม
And then catch it like that. So I want you in groups of three, okay?แล้วก็รับมันแบบนี้ ตอนนี้แบ่งกลุ่มละ 3 โอเคมั้ย?
Before we divide up into lab groups and begin the workก่อนที่เราจะแบ่งกลุ่มและเริ่มทำงาน
You know, reading class is just as bad.รู้มั้ย วิชาการอ่านก็มีแบ่งกลุ่ม
All right, we need to downsize.เอาล่ะ เราต้องแบ่งกลุ่มกัน
WILL: Great. Okay.เอาล่ะทุกคน แบ่งกลุ่มเลย แล้วเริ่มงานเพลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบ่งกลุ่ม
Back to top