ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบบเดียวกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบบเดียวกัน*, -แบบเดียวกัน-

แบบเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบบเดียวกัน (adv.) of the same kind See also: of the same type Syn. เหมือนกัน
แบบเดียวกัน (adv.) of the same kind See also: of the same type Syn. เหมือนกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
bipartite(ไบพาร์'ไททฺ) adj. ประกอบด้วย หรือแบ่งออกเป็นสองส่วน,แบบเดียวกัน 2 ฉบับ
common user accessการเข้าถึงผู้ใช้ร่วมกันใช้ตัวย่อว่า CUA หมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
cua(ซียูเอ) ย่อมาจาก คำว่า Common User Access ซึ่งหมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน
uniformity(ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน,ความเป็นแบบเดียวกัน,ลักษณะที่สอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,สิ่งที่แบบเดียวกัน, Syn. similarity,unity
unify(ยู'นะไฟ) vt. ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน,รวมกัน,ทำให้เป็นแบบเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน., See also: unifier n., Syn. bind,unite,fuse,link
English-Thai: Nontri Dictionary
uniform(adj) เป็นแบบเดียวกันหมด,เหมือนกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conformแบบเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamyการมีคู่ครองที่มีคุณลักษณะแบบเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
uniformityภาวะเอกรูป, ความเป็นรูปแบบเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monotonousลักษณะเป็นเซลล์แบบเดียวกัน, ไม่มีเสียงต่ำและเสียงสูง [การแพทย์]
Precipitation น้ำฟ้าหรือหยาดน้ำฟ้า น้ำในลักษณะของเหลว หรือของแข็งรูปผลึก หรือของแข็งอสัณฐาน (amorphous) ซึ่งเกิดจากก้อนเมฆบนท้องฟ้าแล้วตกลงมายังพื้นโลก เช่น ฝน หิมะ ลูกเห็บ ฯลฯ หรือน้ำที่ตกจากฟ้าลงสู่ดินไม่ว่าจะมีภาวะ เป็นน้ำหรือน้ำแข็ง เช่น ฝนละออง ฝนธรรมดา หิมะ และลูกเห็บ ลักษณะของหยาดน้ำฟ้าดังกล่าวแล้วแตกต่างไปจากเมฆ หมอก น้ำค้างแข็ง และไอน้ำ หรือน้ำแข็งในรูปอื่นๆ ตรงที่หยาดน้ำฟ้าจะต้องตกจากบรรยากาศถึงพื้นดิน การวัดปริมาณของหยาดน้ำฟ้าใช้เครื่องมือแบบเดียวกันกับการวัดฝน ถ้าหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาในเครื่องวัดนั้นมีลักษณะเป็นน้ำแข็ง ต้องทำให้ละลายตัวเป็นน้ำเสียก่อนแล้วจึงวัดปริมาณของน้ำนั้นออกมาด้วยการ เทียบเป็นความสูง คือเป็นเซนติเมตร หรือเป็นนิ้วเช่นเดียวกับการวัดฝน (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Birds of a feather flock together (idm.) คนแบบเดียวกันต้องอยู่ด้วยกัน
self (adj.) ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน See also: อย่างเดียวกัน, เหมือนกัน, ซึ่งมีชนิดเดียวกัน, ซึ่งมีเนื้อเดียวกัน Syn. identical, same
uniform (adj.) ที่เป็นแบบเดียวกัน See also: ที่เหมือนกัน, ที่ตรงกัน Syn. alike Ops. different
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everybody has to pay the sameทุกคนต้องจ่ายแบบเดียวกันหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Point is he was killing people,and I was having the same type of visions about him.ประเด็นคือเขาฆ่าคน ฉันมีนิมิตร แบบเดียวกัน เกี่ยวกับเขา
A damn shame he had to put luther through the same,but... that's fear.น่าเศร้าที่เขาทำให้ลูเธอร์ต้องรู้สึก แบบเดียวกัน แต่... นั่นล่ะความกลัว
It's just newtons, Booth.มันมีลักษณะอัตราเร่ง แบบเดียวกัน บูธ
It's kind of weird, but the way that they talk about her around here, it's like she's a legend, you know?มันเป็นอะไรที่แปลกประหลาด แต่ใครๆที่นี่ก็พูดถึงเธอ แบบเดียวกัน ว่าเธอเป็นระดับตำนานนะ เธอรู้ไหม?
Luckily, the same can be said for me and Ashley.โชคดี แบบเดียวกัน อย่างผมกับ แอชลีย์
All of Cybercom's systems use the same live-tissue palm scan to verify users.ระบบทั้งหมดของไซเบอร์คอม สแกนเนื้อเยื่อที่มีชีวิตบนฝ่ามือ แบบเดียวกัน เพื่อตรวจสอบผู้ใช้
They single out one word, one concept, and obsess on repeating and...พวกเขาจะเขียนคำเดียวกัน แบบเดียวกัน และฝังแน่นและซ้ำไปซ้ำมา...
Same design, the same humiliation.แบบเดียวกัน การลบหลู่ เหมือนกัน
The same way.แบบเดียวกัน โดยการเปรียบเทียบ
It's the same way, when they love.แบบเดียวกันกับถ้าพวกเขารัก
Just like the ones on mark's board. Good.แบบเดียวกันกับที่ติดอยู่ บนบอร์ดของมาร์ค ดีจัง
Here you have this dolphin, wild and on its own terms, come up and really seek out affection and touch.แบบเดียวกันกับวาฬ โลมา และสิงโตทะเล เราเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หายใจด้วยอากาศ พวกมันอยู่ในน้ำ เราอยู่บนบก
Same thing happened to him last month with him in it.แบบเดียวกันเกิดขึ้นกับเขาเมื่อเดือนก่อน
In my place you would do the same thing.ถ้าเป็นฉัน นายก็จะทำแบบเดียวกัน
If I knew that my last hour had come I swear in my place in your place I would do the same thing....ยืนยันเลยว่าถ้าเป็นนาย ฉันก็จะทำแบบเดียวกัน
So many of us have had a session in there.พวกเราหลายคนเจอแบบเดียวกันในนั้น
You're not going to give me the same treatment?นายจะไม่ทำกับฉัน แบบเดียวกันเรอะ?
Get all 500 guns and fire them in the same place to blow the daylights out of them.รับทั้งหมด 500 ปืนและยิงมัน ในแบบเดียวกัน วางระเบิด ขี ออกจากพวกเขา ถือยังคงเก็บพัก
If you still feel the same way when you come back, it's okay by me.หากคุณยังคงรู้สึกแบบเดียวกัน เมื่อคุณกลับมาก็โอเคโดยฉัน
"And if you wouldn't have done the same, then you've learned nothing.""และถ้าคุณจะไม่ได้ทำแบบเดียวกันแล้วคุณได้เรียนรู้อะไร".
And even though I taught my daughter the opposite, but still she came out the same way.แต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังสอน ลูกสาวของตัวเองให้ตรงกันข้าม แต่ถึงยังไงเธอก็ยังโตขึ้นมาเป็นแบบเดียวกันอยู่ดี
She believed the same about me, that I could be anything.เธอเชื่อแบบเดียวกันเกี่ยวกับฉันด้วย ว่าฉันสามารถเป็นได้ทุกอย่าง
And that explains the abrasion on your palm!เมื่อวาน ผมเห็นผงแบบเดียวกันที่หน้ากระท่อมนั่น...
If we all reacted the same way, we'd be predictable.ถ้าเราแสดงปฏิกิริยาแบบเดียวกัน เราก็จะถูกอ่านทางได้, –
Good. It lends such an elegance to our misfortune! Another time I'll do the same.ดี มันแสดงความมีมารยาทในเรื่องความอับโชคของพวกเรา ถ้ามีอีกครั้งนึง พ่อก็คงทำแบบเดียวกัน
She's the same age, the same physical type.อายุก็ใกล้เคียง รูปร่างแบบเดียวกัน
Doctor, Mr. Justin may die. Now, I have to assume that whatever happened to him could happen to all of us.จัสตินอาจจะตายก็ได้ และพวกเราอาจจะเจอแบบเดียวกันนั้น
It's a lot of responsibility.เรามี กระเป๋าเอกสารแบบเดียวกันเลย สบู่
(Marla) I can hear you breathing...ที่ใช้กระเป๋า แบบเดียวกันน่ะ (เสียงเคี้ยว)
Then, "They'll put you in jail." They all say it the same way.พวกเธอทุกคนพูดมันในแบบเดียวกัน
Look, Dorothy.โอเค งั้น คิดแบบเดียวกัน ทำไมเจเรมี่ เมลตันจะเป็นแคมบอลไม่ได้ละ?
I'm sure you'd have done the same.ถ้าเป็นนาย คงทำแบบเดียวกัน
Incidentally when Hitler came in in Germany the same thing happened there investment shot up in Germany.ในเยอรมนีมีเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้น การลงทุนพุ่งสูงขึ้นในเยอรมนี
Whether North or South, public officials are all same!ไม่ว่าเกาหลีเหนือหรือใต้ มันก็ใช้บัตรแบบเดียวกันทั้งนั้น
I asked myself the same question.ชั้นก็ถามแบบเดียวกันกับตัวเอง
I, I just told the mafia, the, the same thing. You can ask them.ผม ผมเพิ่งจะบอกแก๊งมาเฟียแบบเดียวกันเมื้อกี้นี้เอง คุณไปถามพวกเขาได้เลย
Captain Joson, do the same on the highway in case the Japs send reinforcements from Cabanatuan City.กัปตันโจสัน ทำแบบเดียวกันที่ถนนหลวง ในกรณีที่พวกยุ่นส่งกองกำลังมาเสริม..
Now I'm getting the same thing, Sarah.ผมกำลังเจอแบบเดียวกัน ซาราห์
We're looking for someone who fits a similar relationship?เราต้องหาคนที่มี ความสัมพันธ์แบบเดียวกัน
Come on,pop.พ่อเคยมานี่สมัยเ็ด็กๆ\แล้วก็ถ่ายรูปแบบเดียวกันนี้กับคุณย่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบบเดียวกัน
Back to top