ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบกหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบกหน้า*, -แบกหน้า-

แบกหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบกหน้า (v.) be shameless to See also: be constantly gazed by the public, endure shame Syn. ตากหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm tired of being the public face for my whole family.ฉันพยายามแบกหน้าเพื่อครอบครัวของฉัน
I'll pretend to be you in front of the press.ฉันจะแบกหน้าของเธอไปออกสื่อให้เอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบกหน้า
Back to top