ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แนวเขตแดน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แนวเขตแดน*, -แนวเขตแดน-

แนวเขตแดน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แนวเขตแดน (n.) boundary line See also: border, borderline, frontier Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
march (n.) แนวเขตแดน See also: ชายแดน Syn. border

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แนวเขตแดน
Back to top