ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แนวพรมแดน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แนวพรมแดน*, -แนวพรมแดน-

แนวพรมแดน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แนวพรมแดน (n.) boundary See also: border, borderline, frontier Syn. แนวเขตแดน, เส้นเขตแดน, เขตแดน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boundaryแนวพรมแดน, แนวแบ่งเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontierแนวพรมแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แนวพรมแดน
Back to top