ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แทงเรื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แทงเรื่อง*, -แทงเรื่อง-

แทงเรื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แทงเรื่อง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แทงเรื่อง
Back to top