ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แถวเดียวกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แถวเดียวกัน*, -แถวเดียวกัน-

แถวเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แถวเดียวกัน (v.) be straight Syn. แนวเดียวกัน, ระดับเดียวกัน,
English-Thai: HOPE Dictionary
align(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลายเป็นเดียวกันหรือเส้นตรง, เข้าร่วม.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
periodคาบ, กลุ่มธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในแถวเดียวกันตามแนวนอนในตารางธาตุ  ธาตุใดอยู่ในคาบที่เท่าใดก็จะมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม เท่ากับเลขที่ของคาบนั้น เช่น K, Ca และ Br อยู่ในคาบที่ 4 แสดงว่าแต่ละธาตุมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม 4 ระดับ ได้แก่ n = 1, n = 2, n = 3  และ n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The stamps are from the same roll.แสตมป์ที่มาจากแถวเดียวกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แถวเดียวกัน
Back to top